9 Aleq Manukyan St. Rooms 202,102 , AUA Business Centre Yerevan, 0070, Armenia

Ալեք Մանուկյան, 9,202,102 սենյակներ, ՀԱՀ բիզնես կենտրոն Երեւան 0070, Հայաստան

Learn more about our diagnostic
eye center

Իմացեք ավելին աչքի ախտորոշման
մեր կենտրոնի մասին

Several years ago, spurred on by a need to participate in and be part of Armenia's changing face, the face of their ancestral homeland, and to bring their knowledge and expertise in the field of eye care to Armenia's medical system, Dr. Nadia Injeyan and Mr. Mher Arakelian embarked upon the venture of opening Optomed Canada.

On July 9, 2005, Optomed Canada opened its doors with inaugural celebrations, attended by representation from the Ministry of Health, various embassies, Yerevan State University Medical Faculty, WHO (World Health Organization), AECP (Armenian Eye Care Project) GMEIPO (Garo Meghrigian Eye Institute For Preventive Ophthalmology), Eighth Eye Hospital, Malayan Eye Hospital, members of local ophthalmology and medical community and media.

Տարիներ առաջ՝ հայրենասիրական զգացմունքներից դրդված և ի շահ հայրենիքի ծառայելու ցանկությունից ելնելով, Նադյա Ինջեյանն ու Մհեր Առաքելյանը ձեռնամուխ եղան Օպտոմեդ Կանադայի հիմնադրման գործին: 2005թ.-ի հուլիսի 9-ին Օպտոմեդ Կանադան հանդիսավոր արարողությամբ պաշտոնապես բացեց իր դռները: Բացման արարողությանը ներկա էին ՀՀ առողջապահության նախարարության, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պաշտոնական ներկայացուցիչներ, տարբեր բարեգործական և միջազգային կազմակերպությունների (AECP, WHO, GMEIPO) ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ակնաբուժական այլ կլինիկաների բժիշկներ և բժշկական ոլորտի կազմակերպիչներ:

Awesome Image
Awesome Image

Mher Arakelian - Founder

Dr. Nadia Injeyan - Founder
(1961 - 2018)

Մհեր Առաքելյան - Հիմնադիր

Նադյա Ինջեյան - Հիմնադիր
(1961 - 2018)

Awesome Image
Awesome Image

Trusted by more
than 25000+ happy
patients

Ավելի քան
25000 այցելու
վստահում է մեզ

Optomed Canada's Mandate is:

Օպտոմեդ Կանադայի առաքելությունն է ՝

  • To create a Diagnostic Eye Center which strives to always make available to Yerevan doctors the most advanced in ophthalmic technology that they may in turn, provide the highest quality care to their patients.
  • To provide continuing education to physicians on technological advances in diagnosis and management of eye disease and analysis of results.s
  • Cooperate with non-profit health organizations present in Armenia in the promotion of preventative eye-care awareness in the general public and in the development of eye clinics outside of Yerevan.
  • Ստեղծել բարձրակարգ ախտորոշիչ կենտրոն , որը որակյալ և մատչելի ծառայություններ կմատուցի հաճախորդներին:
  • Բժիշկներին տրամադրել շարունակական կրթության հնարավորություն:
  • Համագործակցել Հայաստանում գործող այլ ակնաբուժական հաստատությունների հետ՝ աչքի հիվանդությունների բնագավառում հանրային իրազեկման խթանման նպատակով:

To this day, Mr. Mher Arakelian, continue to visit Armenia several times a year to support Optomed Canada, both in terms of continuing education, patient examination consultation, and in terms of business and economic support in the quest for fulfilling Optomed's Mandate.

Մինչև այսօր պրն. Մհեր Առաքելյանը պարբերաբար այցելում է Հայաստան՝ աջակցելու Օպտոմեդ Կանադայի գործունեությանը և բնագավառում նորամուծությունները բժիշկներին ներկայացնելու համար: