9 Aleq Manukyan St. Rooms 202,102 , AUA Business Centre Yerevan, 0070, Armenia

Ալեք Մանուկյան, 9,202,102 սենյակներ, ՀԱՀ բիզնես կենտրոն Երեւան 0070, Հայաստան

Awesome Image

Orthokeratology

Օրթոկերատոլոգիա

Orthokeratology is the use of specially designed contact lenses to eliminate low to medium levels of myopia. It is used in both adults and children as young as age 10. These lenses are used at night during sleep hours and they act by gently reshaping the cornea to eliminate the existing myopia. This means the patient has complete freedom from glasses or conventional contact lenses during the day. It also helps slow or stop the progression of myopia in children.

The ophthalmologist will first take a map of the patient's cornea using the corneal topographer.

This is painless and takes only seconds. With the results the doctor is able to customize a lens that fits exactly to the patient's eye and eliminates the myopia correctly. Once the patient receives the lenses they will be trained on appropriate use and care and will be followed very closely over the year to ensure success. Most levels of myopia can be eliminated within 1-6 weeks.

Օրթոկերատոլոգիան հատուկ մշակված կոնտակտային ոսպնյակների օգտագործման միջոցով ցածր եւ միջին աստիճանի կարճատեսությունը վերացնող մեթոդ է: Այն կարող է օգտագործվել ինչպես մեծերի, այնպես էլ 10 տարեկանից սկսած երեխաների համար:

Այս ոսպնյակներն կիրառվում են գիշերը, քնած ժամանակ: Երբ կարճատես մարդը կրում է (Orto - K) ոսպնյակ, այն գիշերվա ընթացքում աստիճանաբար փոխում է եղջերաթաղանթի ձևը` դարձնելով կենտրոնը (օպտիկական մասը) ավելի հարթ: Առավոտյան պացիենտը հանում է ոսպնյակը, սակայն եղջերաթաղանթը պահպանում է իր նոր ձևը, պատկերը կենտրոնանում է ցանցաթաղանթի վրա և տեսողությունը բարելավվում է:

Սա նշանակում է, որ մարդն ամբողջովին ազատվում է օրվա ընթացքում ակնոց կամ կոնտակտային ոսպնյակ կրելու անհրաժեշտությունից: Այն նաեւ օգնում է կասեցնել կարճատեսության զարգացումը երեխաների մոտ:

Orto – K ոսպնյակների ընտրությունը բավականին բարդ գործ է, որը պահանջում է բժշկից բարձր որակավորում: Սովորաբար այդ ընտրությունը կատարելու համար պահանջվում է մի քանի այցելություն:

Արդյունավետությունը ստուգելու համար օգտագործվում է կերատոտոպոգրաֆ: Ոսպնյակները ստանալուց հետո պացիենտը կծանոթանա դրանց օգտագործման և խնամքի պայմաններին, արդյունավետությունը ապահովելու նպատակով կրման ընթացքում կգտնվի բժշկի հսկողության ներքո:

Book Appointment Ամրագրել Հանդիպում

We protect
your eye
vision

Մենք պահպանում ենք
Ձեր
տեսողությունը: